Transmissão do impulso nervoso

Vídeo-síntese sobre a transmissão do impulso nervoso.